ค้นหา

 วิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
รหัส : 12006715
โครงการ : วิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุชาติ ลี้ตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th