ค้นหา

 แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและความพึงพอใจ ในการให้นมบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกในโรงพยาบาลลำปาง
รหัส : 02020533
โครงการ : แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและความพึงพอใจ ในการให้นมบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกในโรงพยาบาลลำปาง
Project : The Relationships Between Social Support from Family and Satisfaction of Primi Gravida Mothers Regarding Breast Feeding After Delivery in Lampang Hospital
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 10,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาแรงสนับสนุนของครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
  2. ศึกษาความพอใจต่อการใหนมบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
  3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนของครอบครัวและความพึงพอใจในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
นักวิจัย :

ศิริพันธุ์ เกษพานิช

กมลวรรณ ตันติไชยบริบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th