ค้นหา

 1. ความคิดเห็นของผุ้ช่วยทันตแพทยต่อการช่วยงานทางทันตกรรม 2. ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทันตกรรมรากเทียม
รหัส : 02020525
โครงการ : 1. ความคิดเห็นของผุ้ช่วยทันตแพทยต่อการช่วยงานทางทันตกรรม 2. ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทันตกรรมรากเทียม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันทันตกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กฤษดา ปัญจนุวัตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th