ค้นหา

 ผลการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
รหัส : 12002812
โครงการ : ผลการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พิสมัย อะโน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th