ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดรูปแบบการเฝ้าคุมโรค/การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพที่สัมผัสกับสารทำลายอินทรียื : กรณีศึกษาการประเมินความเสียงของสารทำลายอินทรีย์ด้านอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน)
รหัส : 02020467
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดรูปแบบการเฝ้าคุมโรค/การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพที่สัมผัสกับสารทำลายอินทรียื : กรณีศึกษาการประเมินความเสียงของสารทำลายอินทรีย์ด้านอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองอาชีวอนามัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและประเมินความเสี่ยง ของคนงานต่อการสัมผัสสารทำลายอินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
  2. เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดรูปแบบการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารทำลายอินทรีย์ (Organic Solvents) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
นักวิจัย :

นลินี ศรีพวง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th