ค้นหา

 เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
รหัส : 01000337
โครงการ : เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
Project : Research and Develop the Methods of the Efficient Refuse Management for the Municipal of Ayutthaya Sub-District.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองส่งเสริมการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ประเภท ปริมาณ และองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของมูลฝอย
  2. พฤติกรรมการจัดมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอโยธยา
  3. ศักยภาพและวิธีการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลอโยธยา
  4. พัฒนาการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทศบาล ตำบลอโยธยา
นักวิจัย :

ทิพาพรรณ สุวรรณโน

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

ศิลป์ชัย นิลกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th