ค้นหา

 ความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อสำนักงานเลขานุการคณะ
รหัส : 08000294
โครงการ : ความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อสำนักงานเลขานุการคณะ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ภิรัฐพงศ์ ทองพันชั่ง

รสลิน วงค์ไชย

อนงค์ เดชวงศ์ญา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th