ค้นหา

 สภาพการปลูกงาดำของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
รหัส : 04003380
โครงการ : สภาพการปลูกงาดำของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นรินทร์ แขมพิมาย

สุทธินี โสเจยยะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th