ค้นหา

 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของการปักค้างแบบต่าง ๆ และจำนวนต้นต่อหลุมที่ต่างกันต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
รหัส : 04003129
โครงการ : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของการปักค้างแบบต่าง ๆ และจำนวนต้นต่อหลุมที่ต่างกันต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : -
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จุฑารัตน์ ธนาไชยสกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th