ค้นหา

 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของจำนวนต้นต่อพื้นที่ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
รหัส : 04003117
โครงการ : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของจำนวนต้นต่อพื้นที่ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิภาวรรณ อัครพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th