ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตของยางชำถุง ในสภาพร่มเงาและกลางแจ้ง (เค 133/4)
รหัส : 04001672
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตของยางชำถุง ในสภาพร่มเงาและกลางแจ้ง (เค 133/4)
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กรมวิชาการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อารักษ์ จันทุมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th