ค้นหา

 ประสิทธิผลของการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายที่เน้น การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อภาวะสุขภาพของผู้สูง- อายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง
รหัส : 02020139
โครงการ : ประสิทธิผลของการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายที่เน้น การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อภาวะสุขภาพของผู้สูง- อายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 38,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ประสิทธิผลโปรแกรมการออกกำลังกายโดยเน้นการมีส่วน ร่วมที่ จัดให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราที่มี ต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
  2. การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่มี ต่อโปรแกรมการออก กำลังกาย
  3. การมาร่วมออกกำลังกายของผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชรา
นักวิจัย :

ชนิณัฐ วโรทัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th