ค้นหา

 ผลการขาดน้ำในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์สจ. 5
รหัส : 04001313
โครงการ : ผลการขาดน้ำในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์สจ. 5
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : -
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เยาวลักษณ์ สุทธินุ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th