ค้นหา

 การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย
รหัส : 04000805
โครงการ : การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงานระดับกระทรวง : หน่วยงานราชการอิสระ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จาร เทียบเทีย

สมพร โลห์สวัสดิ์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th