ค้นหา

 การเจริญเติบโตและอัตราการตายของ N. japonicus ในอ่าวไทยบริเวณ จังหวัดชุมพร เกาะสมุย พ.ศ. 2524
รหัส : 04000280
โครงการ : การเจริญเติบโตและอัตราการตายของ N. japonicus ในอ่าวไทยบริเวณ จังหวัดชุมพร เกาะสมุย พ.ศ. 2524
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุพัตรา อมรชัยโรจน์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th