ค้นหา

 การพัฒนาการสอนตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฏิบัติการสอน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : 12002667
โครงการ : การพัฒนาการสอนตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฏิบัติการสอน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ทำให้ทราบถึงผลการศึกษาการพัฒนาการสอนตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฏิบัติการสอน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
  2. ทำให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการสอนตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฏิบัติการสอน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน
  3. เป็นแนวทางในการให้ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผน ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นักวิจัย :

นงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th