ค้นหา

 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
รหัส : 12002555
โครงการ : การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
Project : The Application of Participatory Action Research Approach for Modification aboat Environmental Concern of Low and High Secondany School Students in the Upper-Central Region of Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตลพบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยนำโครงการการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมเข้าไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของเยาวชนระหว่างกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมและกลุ่มเปรียบเทียบภายใต้บริบทของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการ
  2. ศึกษาเปรียบเทียบความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของเยาวชนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการ
นักวิจัย :

โสมสกาว เพชรานนท์

ธานินทร์ คงศิลา

สมหมาย อุดมวิทิต

สุมาลี สันติพลวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th