ค้นหา

 ระดับไขมันในเลือดของทารกและแรงงานหญิงมีครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก
รหัส : 02011024
โครงการ : ระดับไขมันในเลือดของทารกและแรงงานหญิงมีครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก
Project : Plasma Lipid Level Among Newborn and Pregnant Industrial Workers in the East of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 220,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาระดับไขมันในเลือดในการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะระดับของ Total Cholesterol Triglyceride, High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein เท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอาหารบริโภคของหญิงมีครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกในช่วงต่างๆ ของการตั้งครรภ์ และเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
  2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริมาณอาหารบริโภคกับระดับไขมันในเลือดของหญิงมีครรภ์
นักวิจัย :

อุษา ฮกยินดี

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศิริพร จันทร์ฉาย

อรพิน ทองดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th