ค้นหา

 ผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียน ในโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานโม่หินในเขตภาคตะวันออก
รหัส : 02011023
โครงการ : ผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียน ในโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานโม่หินในเขตภาคตะวันออก
Project : Health Effect and Dust Concentration in Schools Located Near Stone Grinding Mills in the Eastern Region of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 241,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในบรรยากาศของห้องเรียน และอิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานโม่หิน ที่ตั้งในเขตภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจวัดระดับปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด ในบรรยากาศของห้องเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานโม่หิน
  2. เพื่อตรวจวัดระดับปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ ในบรรยากาศของห้องเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานโม่หิน
นักวิจัย :

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

พรพิมล กองทิพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th