ค้นหา

 คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูง
รหัส : 02010785
โครงการ : คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูง
Project : Quality of Life and Environment of Hilltribe in Thailand Survey : 2001
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 106,640 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการสำรวจข้อมูลสถานการณ์งานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มเป้าหมายในระดับครัวเรือนและระดับบุคคลตามกลุ่มอายุ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมควร ใจกระจ่าง

กรรณิการ์ มณีวรรณ

ชลิดา เกษประดิษฐ

รุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th