ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในการทำงานของคนงานโรงงานหลอมโลหะในจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02010427
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในการทำงานของคนงานโรงงานหลอมโลหะในจังหวัดชลบุรี
Project : The Relationship Between Caffeine Consumption Behaviors and Working Efficiency and Safety Among Melting Metal Industrial Workers in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 157,084 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน ของคนงานโรงงานหลอมโลหะ จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาในด้านชนิด ปริมาณ และความถี่ ของการบริโภค
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน กับระดับคาเฟอีนในปัสสาวะ
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับเฉลี่ยต่อวัน และระดับคาเฟอีนในปัสสาวะกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ในการทำงานของคนงานโรงงานหลอมโลหะ จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย :

นันทพร บุตรบำรุง

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th