ค้นหา

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับระดับสารตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขตภาคตะวันออก
รหัส : 02010426
โครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับระดับสารตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขตภาคตะวันออก
Project : Factors Related to Serum Lead Level Among Traffic Police in Municipality Area of Eastern Region.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 16,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงสถานการณ์และโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษตะกั่วในตำรวจที่ปฏิบัติงานจราจร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจการปนเปื้อนของตะกั่วในบรรยากาศ บริเวณที่ ตำรวจจราจรปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขต ภาคตะวันออก
  2. เพื่อศึกษาสภาพการทำงานของตำรวจที่ปฏิบัติงานจราจร ในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในภาคตะวันออก
  3. เพื่อตรวจวัดระดับสารตะกั่วในเลือดของตำรวจที่ปฏิบัติ งานจราจรในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขตภาคตะวันออก
  4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยต่างๆกับปริมาณ ระดับสารตะกั่วในเลือด
นักวิจัย :

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th