ค้นหา

 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
รหัส : 12002088
โครงการ : การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สิริเทพ สุวรรณกาศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th