ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
รหัส : 01000321
โครงการ : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี
  2. เพื่อประเมินความสามารถของสิ่งแวดล้อมที่จะรองรับของเสียด้านน้ำ อากาศ ที่เกิดจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี
นักวิจัย :

ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์

อภิชาติ วงศ์แก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th