ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน
รหัส : 02009900
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในชุมชนให้สามารถให้บริการ ด้านการให้การปรึกษาและช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ติดเชื้อและครอบครัว
  2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในชุมชน
นักวิจัย :

ชมนาด พจนามาตร์

กรรณิการ์ พงษ์สนิท

จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ

ชลอศรี แดงเปี่ยม

ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์

ดรุณี ทายะติ

รุจิภาส ภู่สว่าง

วารุณี แก่นสุข

สมพร ธำรงค์ทิพยคุณ

อะเคื้อ อุณหเลขกะ

อำไพ ชนะกอก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th