ค้นหา

 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา อ.บ.ต. (รุ่นที่ 9, 20 และ 23)
รหัส : 12001825
โครงการ : การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา อ.บ.ต. (รุ่นที่ 9, 20 และ 23)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 61,650 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิจัยและประเมินผล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินผลหลังการฝึกอบรมเฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้า ส่วนโยธา อ.บ.ต. ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อทราบถึงผลสำเร็จของโครงการ ในด้านการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ โครงการถ่ายโอนงานจาก รพช.
  3. เพื่อทราบขีดความสามารถของ อ.บ.ต. และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานถ่ายโอนงาน รพช. ในปีงบประมาณ 2543 และ 2542
นักวิจัย :

ทิม คุณพิทักษ์

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th