ค้นหา

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02009645
โครงการ : รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดชลบุรี
Project : Family Participation Model for Caring HIV and AIDS Patient Care in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 92,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่ออธิบายสถานการณ์การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดชลบุรี
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดชลบุรี
  3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดชลบุรี
นักวิจัย :

สมสมัย รัตนกรีฑากุล

ศิริพร ทูลศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th