ค้นหา

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02009632
โครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของสำนักงาน ของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
  2. เพื่อศึกษากลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานภายในอาคารของสำนักงาน ในโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารกับกลุ่มอาการของโรคหรือการเจ็บป่วย ของพนักงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานภายในอาคารของสำนักงานในโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
นักวิจัย :

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

ชมภูศักดิ์ พูลเกษ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th