ค้นหา

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัส : 02009303
โครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Project : Factors Related to Industrial Safety Acttivities in Muang District, Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 95,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สำรวจกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  2. เปรียบเทียบกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม ใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย :

พัชนี สุวรรณศรี

ถิรพงษ์ ถิรมนัส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th