ค้นหา

 รูปแบบการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของกรรมการก่อสร้างในเขตจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02009302
โครงการ : รูปแบบการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของกรรมการก่อสร้างในเขตจังหวัดชลบุรี
Project : A Model of Self-Care Program for Health Promotion of Constructive Labourers in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 160,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มกรรมกรก่อสร้างที่ได้รับการอบรมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรม
  2. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของกรรมกรก่อสร้างก่อนและหลังได้รับการอบรม
นักวิจัย :

ศิริพร ทูลศิริ

สมสมัย รัตนกรีฑากุล

อนามัย ธีรวิโรจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th