ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
รหัส : 02009286
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
Project : Comparative Study of Routine Laboratory Parameters and Polymerase Chain Reaction (PCR) Technique for Extrapulmonary Tuberculosis Diagnosis.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เปรียบเทียบค่าการตรวจวัดต่างๆ ในงานประจำทางห้อง ปฏิบัติการกับเทคนิค PCR ในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
  2. ประเมินความไวและความจำเพาะของการใช้เทคนิค PCR ในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
นักวิจัย :

วรวรรณ ชุมเปีย

เกษแก้ว เพียรทวีชัย

จิราพร สิทธิถาวร

ชวลิต กฤษเพชรรัตน์

วัชรา บุญสวัสดิ์

วิภาวดี แมนมนตรี

วีรจิตต์ โชติมงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th