ค้นหา

 ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจความพึงพอใจในการทำงานของครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
รหัส : 12001336
โครงการ : ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจความพึงพอใจในการทำงานของครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : กองการมัธยมศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสามัญศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นรา สมประสงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th