ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รหัส : 02008955
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Project : Community Participation in Quality of Life Development.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,015 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินการมีส่วนรวมของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละขั้นตอนของการวินิจฉัยชุมชนการวางแผนการปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงาน
  2. เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
นักวิจัย :

กรรณิการ์ พงษ์สนิท

ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์

ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th