ค้นหา

 ประมวลผลงานการศึกษาและผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
รหัส : 12001321
โครงการ : ประมวลผลงานการศึกษาและผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสามัญศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
นักวิจัย :

วรรณา บัวเกิด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th