ค้นหา

 ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
รหัส : 12001320
โครงการ : ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสามัญศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. เพื่อศึกษาการมีงานทำของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย :

สมประสงค์ วิทยเกียรติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th