ค้นหา

 ความพึงพอใจในการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดใหญ่
รหัส : 02008893
โครงการ : ความพึงพอใจในการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดใหญ่
Project : Sleep Satisfaction and Sleep Disturbing Factors of Patients after Major Surgery.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 33,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ที่อยู่ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดใหญ่ที่อยู่ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป
  3. เพื่อหาปัจจัยร่วมพยากรณ์ความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วย หลังทำผ่าตัดใหญ่ที่อยู่ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป
นักวิจัย :

นันทา เล็กสวัสดิ์

นฤมล จันทร์ฉาย

บังอร คนกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th