ค้นหา

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
รหัส : 02008877
โครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
Project : Factors Related to Life Satisfaction of the Aged in Elderly in Eastern Region of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 90,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนในการใช้เวลาว่างการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
  2. ศึกษาเพศ รายได้ การปฏิบัติตนในการใช้เวลาว่างการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
นักวิจัย :

เรณา พงษ์เรืองพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th