ค้นหา

 ผลของรังสีนิวตรอนต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก
รหัส : 01000312
โครงการ : ผลของรังสีนิวตรอนต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก
Project : Effect of Neutron on Human Squamous Cell Carcinoma of the Cervix.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้าง Biological Model จากการศึกษาด้าน Survival และ Chromosome Aberration ของเซลล์มะเร็งปากมดลูกชนิด Squamous ซึ่งเพาะเลี้ยงใน Tissue Culture Flask จากการใส่ 10B ที่ความเข้มข้นต่างๆ ร่วมกับการฉาย Neutron ในปริมาณโดสต่างๆ
  2. ศึกษา Karyotype ของเนื้อเยื่อมะเร็งปากมดลูกชนิด Squamous ที่เพาะเลี้ยงใน Tissue Culture Flask
  3. ศึกษา 10B Distribution และ 10B Localization ใน Xehograph Nude Mice.
นักวิจัย :

สุภาพ ณ เชียงใหม่

บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี

ยิ่งพันธ์ อนุศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th