ค้นหา

 การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รหัส : 02008598
โครงการ : การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
Project : Investigation of Microbial Quality and Chemical Contaminants of Ready-to-Eat-Food at Khon Kaen Municipality.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจหาแบคทีเรียที่บ่งชี้สุขลักษณะของอาหาร (Bacterial Food Index) ในอาหารพร้อมบริโภค ประเภทต่าง ๆ
  2. เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคระบบ ทางเดินอาหาร (Bacterial Infection and Intoxication) ในอาหารพร้อมบริโภคประเภทต่าง ๆ
  3. เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของยีสต์และราในอาหาร พร้อมบริโภคประเภทต่าง ๆ
นักวิจัย :

ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์

วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

อุไรวรรณ อินท์ม่วง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th