ค้นหา

 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
รหัส : 02008417
โครงการ : การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
Project : Development of Immunodiagnostic Kit for Pulmonary Tuberculosis.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาการตรวจแอนติเจนเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ในตัวอย่างเสมหะ และการตรวจแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัม
  2. ทดสอบประสิทธิภาพการตรวจที่พัฒนาขึ้นเทียบกับวิธี มาตรฐานในการวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคปอด แยกจากผู้ป่วยโรคปอดอื่น ๆ
นักวิจัย :

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

เบญจมาศ อินทรโภคา

ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์

วัชรา บุญสวัสดิ์

วิภาวดี แมนมนตรี

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th