ค้นหา

 ข้อมูลเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเขต ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต
รหัส : 12000039
โครงการ : ข้อมูลเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเขต ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2526
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชาญคณิต ก. สุริยะมณี

จวน ไชยสุวรรณ

นภพร ทัศนัยนา

พรชัย ศถุนตนิยม

สุวิทย์ สุทธิรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th