ค้นหา

 การพัฒนาการเรียนการสอนแบบเรียนให้รู้แจ้ง ระดับ มหาวิทยาลัย
รหัส : 12000030
โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนแบบเรียนให้รู้แจ้ง ระดับ มหาวิทยาลัย
Project : Development of Mastery Learning at the University Level.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประทีป สยามชัย

เพ็ญจิตร ประคองจิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th