ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัส : 11190412
โครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มจากปัญหาทางกายภาพ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อบูรณาการข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบริเวณ อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  2. เพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบริเวณอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  3. เพื่อวางแผนการป้องกันภัยที่เกิดจากดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา เและอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  4. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
นักวิจัย :

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

จิระ ปรังเขียว

ชยกฤต ม้าลำพอง

เดชา เรืองอ่อน

เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

สายสนม หลักทอง

อริศรา เจริญปัญญาเนตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th