ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัส : 11190411
โครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอบเขตการวิจัย : โครงการวิจัยการบูรณาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากปัญหาทางกายภาพ โดยกำหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์จากพื้นที่หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อบูรณาการข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม บริเวณพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  2. เพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. เพื่อวางแผนการป้องกันภัยที่เกิดจากดินถล่มในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
  4. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
นักวิจัย :

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

ขวัญทิชา กลิ่นประทุม

นฤมล ตันสุวรรณดี

นิพนธ์ สุคันธเมศวร์

พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล

มณีรัตน์ อดุลยประภากร

อำพร จันทนกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th