ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
รหัส : 11190410
โครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอบเขตการวิจัย : โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากปัญหาทางกายภาพ โดยกำหนดเงื่อนไขในการวิเคราะห์จากพื้นที่หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อบูรณาการข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม บริเวณอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  2. เพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  3. เพื่อวางแผนการป้องกันภัยที่เกิดจากดินถล่มในพื้นที่ที่ศึกษา และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  4. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
นักวิจัย :

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

กฤษณะ ไพโรจน์กุล

นิพนธ์ สุคันธเมศวร์

พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย

พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล

ภูริมนทน์ พันธุ์เอี่ยม

สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th