ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลา
รหัส : 02007468
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลา
Project : Design and Construction of a Presure and Time-Cycled Ventilator.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 156,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลา
  2. กระตุ้นให้มีการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กระตุ้นให้มีการสร้างอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นในประเทศ
นักวิจัย :

สนธยา บรรลือโชคชัย

อาทร สรรพานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th