ค้นหา

 บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช
รหัส : 01000306
โครงการ : บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช
Project : The Role of the People in conserving of Natural Resources and Environment : A Case Study at Nakhon Si Thammarat Bay.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 94,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากร ในหมู่บ้านที่อยู่รอบ ๆ อ่าวนครศรีธรรมราช
  2. เพื่อศึกษาสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของอ่าวนครศรีธรรมราช
  3. เพื่อศึกษาบทบาทของประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีต่อการอนุรักษ์อ่าวนครศรีธรรมราช
นักวิจัย :

วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th