ค้นหา

 User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร
รหัส : 11190313
โครงการ : User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร
Project : User-Interface and Multi-Tasking Network Camera System for Traffic Problem Evaluation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 87,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : พัฒนา User Interface ในการแสดงผลที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย พัฒนา User Interface กับระบบ Mapping เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหาระบบกล้องเครือข่ายที่เหมาะสมกับการใช้ในงานประเมินความหนาแน่นของการจราจร
  2. เพื่อพัฒนา User-Interface เพื่อใช้ในงานตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์
  3. เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารที่สามารถรับข้อมูลจากระบบกล้องเครือข่าย และนำมารายงานผ่านโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์
  4. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแบบ Mapping แสดงตำแหน่งของกล้องเครือข่ายเพื่อสะดวกในการใช้งาน
นักวิจัย :

เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th