ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติการเคมี 1
รหัส : 11190303
โครงการ : วิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติการเคมี 1
Project : Research and Development Computer Assisted Instruction of Chemistry Laboratory 1.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 35,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาหลักสูตรวิชาปฏิบัติการเคมี 1 (คม 191) และเขียนสคริปขั้นตอนการทดลอง 2. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี 1 ให้เหมาะสม ประหยัด ปลอดภัย ทันสมัย และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อลดต้นทุนค่าสารเคมี
  3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เสริมจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นักวิจัย :

เกษม ตั้นสุวรรณ

ชัชวาล ชุมรักษา

วรากร วิศพันธ์

สุธิตา ตั้นสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th