ค้นหา

 ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัส : 02007277
โครงการ : ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Project : Job Satisfaction of Nurses in Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khonkaen University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ เกี่ยวกับสภาพการทำงานสัมพันธภาพในการทำงาน การปกครองบังคับบัญชาของพยาบาล ที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงานและตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบกับความพึงพอใจของพยาบาล
  3. เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย :

ทองสมัย ยุรชัย

กล้าเผชิญ โชคบำรุง

ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์

นุชจรีย์ รัตนประภาศิริ

สุภา สุทัศนะจินดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th